Svenska Aikidoförbundet  
VERKTYG
Denna äldre webbplats uppdateras ej längre. Ny webbplats finns på www.svenskaikido.se Denna länk öppnas i nytt fönster
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● LÄNKAR
● VERKTYG
 
NYA WEBBPLATSEN
● NYHETER Denna länk öppnas i nytt fönster
● HITTA KLUBB Denna länk öppnas i nytt fönster
● EVENEMANG Denna länk öppnas i nytt fönster
● BIDRAG Denna länk öppnas i nytt fönster
● GRADERING Denna länk öppnas i nytt fönster
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
DENNA WEBBPLATS
(inaktuella sidor)
● NYHETSARKIV
● SÖK KLUBBAR
● KALENDARIUM
● BIDRAG
● GRADERING
● SVERIGELÄGER Denna länk öppnas i nytt fönster
 
VERKTYG
● AFFISCH
● ANTIDOPING
● BARNDIPLOM
● BILDA KLUBB
● BYTA KLUBBNAMN
● FOLDER
● FÖRBUNDSFLAGGOR
● FÖRSÄKRING
● GDPR
● IDROTTEN VILL
● KRISPLAN
● KYUDIPLOM
● LOKALPRESS
● RABATTER
● REGISTERUTDRAG
● SISU LÄRGRUPP
● STIM - MUSIK
● TRYGG MILJÖ
● UPPVISNING
● WEBBSHOP
 
Besök oss även på
 
Gilla oss på
Facebook
Vår Facebook-sida:
Vår webbplats:
 

Verktygslåda för klubbarna

Svenska Aikidoförbundet har skapat denna verktygslåda där vi ska försöka samla alla praktiska tips som behövs i klubbarbetet. Webbsidan skapades 1 december 2012 och kommer att fyllas på succesivt i takt med att vi författar material som passar under denna rubrik.

Vi blir glada för alla synpunkter och tips om vad som ska hamna på denna sida. Skriv till denna webbplats redaktör under adress .

Svenska Aikidoförbundets verktygslåda
AntidopingUppdaterad 2018-01-18

Ren idrott - SB&K antidopingRiksidrottsförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar aktivt för att hålla våra idrotter och idrottare borta från doping och även om aikido är annorlunda som inte har något tävlingsmoment så stöder Svenska Aikidoförbundet detta arbete. Doping är oetiskt och förenat med stora hälsorisker för individen. Det är dessutom olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat kan enligt svensk lag ge upp till fyra års fängelse.

Som idrottsmedlem är du skyldig att känna till och följa dopingreglerna. "Vaccinera klubben mot doping" är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Riksidrottsförbundet. Genom att gå igenom informationen och utbildningen tar föreningen ansvar i antidopingfrågan och får en struktur för att höja kunskapsnivån. Klubben minimerar risken för doping och står bättre förberedda om det ändå skulle uppstå problem. Vaccinera klubben! www.rf.se/vaccinera/ Denna länk öppnas i nytt fönster

Läs gärna mer här:
Svenska Budo & Kampsportsförbundet, www.budokampsport.se/antidoping/ Denna länk öppnas i nytt fönster
Riksidrottsförbundet, www.rf.se/Antidoping/ Denna länk öppnas i nytt fönster
International Aikido Federation, www.aikido-international.org/index.php?option=com_content....

Barndiplom - deltagardiplom för barn och ungdom

Svenska Aikidoförbundet har tagit fram ett Deltagandediplom för barn och ungdom. Vår vilja har varit att kunna erbjuda alla våra klubbar en möjlighet att kunna ge ett diplom, exempelvis vid terminsavslut, till alla barn och ungdomar som deltagit i träningen. Diplomet har alltså inget med gradering att göra utan är till för alla barn och ungdomar.

Flera klubbar har redan egna diplom av den här karaktären och det är med inspiration från dem som vi skapat ett förbundsgemensamt för de som kanske inte redan har ett. Diplomet, som självfallet är helt frivilligt att använda, finns att köpa på SB&K:s webbshop: www.budokampsport.se/shop/ Denna länk öppnas i nytt fönster.

Bilda klubb och bli medlem i förbundet

Det finns en del att tänka på om man ska bilda en aikidoklubb och bli medlem i Svenska Aikidoförbundet.

Om det inte redan är gjort så måste man först bilda en idrottsförening. Detta är beskrivet i en folder (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster, utgiven av Riksidrottsförbundet. Därefter går man in på Skatteverkets webbplats Denna länk öppnas i nytt fönster för att kunna ansöka om organisationsnummer.

Sedan är det dags att söka medlemskap hos SB&K. Svenska Aikidoförbundet är ett underförbund till SB&K så genom medlemskap i SB&K blir man medlem Svenska Aikidoförbundet om klubben bedriver aikidoverksamhet. Hur det går till - vilka handlingar som behövs, vilka avgifter som ska betalas och hur processen går till framgår av SB&K:s webbsida Bli medlem i SB&K Denna länk öppnas i nytt fönster.

När klubben blivit medlem så är det sista steget att ta kontakt med Svenska Aikidoförbundets kassör för att kunna erhålla förbundets startbidrag - se sidan BIDRAG.

Det är sedan en del annat att tänka på - bl.a. ska klubbens medlemmar registreras i IdrottOnline. SB&K har gjort en PDF som tar upp detta och annan praktisk kortinformation. Länken till dokumentet är Välkommen som medlemsförening Denna länk öppnas i nytt fönster.

Byta namn på klubben

Det klubbnamn som klubben registrerat vid bildandet kan inte bytas enbart bara genom beslut av klubben. Det av Riksidrottsförbundet godkända klubbnamnet står fast tills man ansökt och fått godkänt att byta klubbnamn. Först när detta har skett så kommer det nya klubbnamnet att dyka upp på klubblistorna hos SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet) och Svenska Aikidoförbundet.

Det finns en sida Ansökan om namnbyte Denna länk öppnas i nytt fönster för detta ändamål.

Förbundsflaggor och aikidoband

Till de senaste jubileerna - 55 år och 50 år - togs det fram flaggor med ställningar. Det har också tillverkats armband som kan användas vid evenemang som prova på och öppet hus till både barn, unga och vuxna.

Anna Spangfort förvarar dessa flaggor och band på förbundets uppdrag och det är därför till henne man vänder sig vid lån. Alla detaljer - med bilder - finns på denna länk Denna länk öppnas i nytt fönster.

Försäkring vid kroppslig skada

Alla medlemmar i Svenska Aikidoförbundets klubbar är skadeförsäkrade under träning och vid resa till och från träning/läger. Detta ingår i den avgift som klubben betalar varje år till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Försäkringen gäller alla som är deltar i klubbens verksamhet. Det gäller således även den som prövar på. Likaså gäller försäkringen även gäster från utlandet. Försäkringen täcker dock endast merkostnader - så de som inte är medborgare i EU bör ha en reseförsäkring i botten eftersom svensk sjukvård med allmänna medel inte omfattar dessa. Den som är flykting har dock rätt till akutvård, det gäller även s.k. papperslösa (sedan juli 2013).

Försäkringen gäller även om man reser för att träna utomlands och då omfattas även akut sjukdom. En förutsättning är dock att resan är föranmäld vilket man gör på SB&K:s webbplats på sidan www.budokampsport.se/ansokningar/anmalningar/ Denna länk öppnas i nytt fönster.

Läs mer om försäkringen och hur den fungerar på sidan www.budokampsport.se/klubb/forsakring/ Denna länk öppnas i nytt fönster.

Det finns också mer att läsa på Folksams webbplats på denna länk Denna länk öppnas i nytt fönster. Där står lite utförligare vad man kan få ersättning för.

Om GDPRUppdaterad 2018-05-25

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen.

Hur det påverkar klubbar inom Svenska Aikidoförbundet

En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att ni ser över er interna styrning och era riktlinjer för hur ni hanterar personuppgifter. Kort sagt innebär det att man ska dokumentera hur man hanterar personuppgifter samt vilka som är ansvariga och har tillgång till dessa. Likaså vilket rättsligt stöd man har som grund för hanteringen. Ni bör informera de inom er förening eller klubb som hanterar personuppgifter om att läsa RF:s uppförandekod kring GDPR.

Riksidrottsförbundet har i länken nedan bra råd och stöd och information om hur och vad klubbar och föreningar bör tänka på samt hur man kan hantera frågan.
www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline/ Denna länk öppnas i nytt fönster
Här nedan hittar ni bra mallar att använda för dokumentation.
www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/ Denna länk öppnas i nytt fönster

GDPR och Svenska Aikidoförbundet

Vad som sagts ovan gäller givetvis även Svenska Aikidoförbundet. Notera att förbundets klubbregister bara är en delmängd och en kopia av det register som förs av SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet). Vi har viss tilläggsinformation gällande aikido men i stort är det SB&K som har ansvaret för klubbregistret (läs på SB&K:s webbsida om GDPR Denna länk öppnas i nytt fönster).

Graderingskommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att föra ett register över vilka som innehar vilken grad inom Aikikai. Det används som underlag för graderingskommitténs arbete och besked om registret ges av graderingskommittén (se sidan GRADERING).

I övrigt hanterar Svenska Aikidoförbundet personuppgifter i ett fåtal olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem endast så länge de behövs för ett specifikt ändamål. Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi efter hand.

Webbplatsen har utgivningsbevis enligt Yttrandefrihetsgrundlagen - GDPR gäller alltså inte webbplatsen. Det fungerar således analogt såsom exempelvis hos dagspressen. Därför har vanligtvis allmänintresset företräde framför det enskilda. Har man emellertid synpunkter på eller vill diskutera vad som publicerats på webbplatsen så kan man vända sig till förbundets ansvarige utgivare (se längst ner på sidan FUNKTIONÄRER). 

Idrotten villIdrotten vill - idrottsrörelsens idéprogramIdrotten vill - idrottsrörelsens idéprogram

Klubbens funktionärer och instruktörer bör vara förtrogna med Idrotten vill (PDF) Denna länk öppnas i nytt fönster - ett dokument som fastställdes på Riksidrottsförbundets stämma 2009. Dokumentet utgör den vision och värdegrund som utgör idrottsrörelsens gemensamma idéprogram, och ger därmed utgångspunkterna för idrottsverksamheten.

Dokumentet kan tjäna både som rättesnöre och som inspirationskälla. Det är starkt rekommendabelt att läsa detta dokument.

Krisplan - råd och mall

Svenska Aikidoförbundet tagit fram ett dokument som kan användas av alla aikidoklubbar i deras krishanteringsarbete. Dokumentet innehåller allmänna råd om hur man kan agera vid en plötsligt uppkommen krissituation. Det finns också en mall som kan användas för de klubbar som vill upprätta en krisplan.

Dokumentet kan hämtas som PDF-fil Denna länk öppnas i nytt fönster eller som Word-dokument Denna länk öppnas i nytt fönster.

Kyudiplom för Aikikai

Klubbarna kan beställa graderingsdiplom på SB&K:s webbshop: www.budokampsport.se/shop/ Denna länk öppnas i nytt fönster.

Lokalpress -sprid information om klubben

Det finns ett stort antal lokala tidningar över landet som ger ut ännu mer lokala upplagor för orten eller stadsdelen. De är vanligen finansierade med annonser och delas ut gratis till alla hushåll - även till de hushåll som normalt inte tar emot reklam. Dessa tidningar är oftast överlyckliga över att få idéer till nya artiklar. De kanske till och med tar in färdiga artiklar om man lämnar in sådana.

WermlänningenDetta är ett utmärkt sätt för klubben att nå ut till presumtiva nya medlemmar. Det är kostnadsfritt och har lokal spridning i klubbens närområde. Det enda som behövs är oftast att man "tipsar" redaktionen om klubbens verksamhet och framhåller hur intressant det är för läsarna.

Ett utmärkt exempel är en tvåsidig artikel – plus en halv framsida – från ett nummer av Torsbyupplagan av Wermlänningen som presenterar Lars-Göran Anderssons verksamhet i Svenneby Aikidoklubb och Torsby Aikido Klubb. Nätupplagan finns att läsa på denna länk Denna länk öppnas i nytt fönster. Upplagan som delades ut i hushållen var 6.000 exemplar och täcker således hela samhället.

Rabatter - idrottens avtal

Idrottsrörelsen har avtal med ett flertal leverantörer som innebär rabatter för klubbarna. Detta är beskrivet på Idrottens egna partners Denna länk öppnas i nytt fönster. Särskilt användbart är idrottsrabatterna hos SJ och SAS.

Därutöver lämnar Budo & Fitness Stores Denna länk öppnas i nytt fönster rabatt till klubbar med 20 % och till klubbmedlemmar med 10 % om man publicerar företagets logga på klubbens webbplats. Kontakta Anna-Maria Goltsi i butiken på Sveavägen i Stockholm för mer information.

Registerutdrag (belastningsregistret) för barnledare

Från 2013-12-18 gäller att alla som ska arbeta med barn på begäran ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta gäller även för de som inte är anställda inom skola eller förskola - såsom ledare i idrottsföreningar.

Det är klubbstyrelsen som kan besluta om att samtliga som erbjuds ett uppdrag som barnledare i klubben ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Så länge det inte handlar om att anställa ledare så är det alltså inte tvunget att göra så, men det är ett gott argument när man presenterar sin klubbverksamhet att man har den ordningen.

 På polisens webbplats finns anvisningarna Denna länk öppnas i nytt fönster och även blanketten som ifyllningsbar PDF Denna länk öppnas i nytt fönster som behövs för att begära registerutdrag. Utdraget skickas hem till folkbokföringsadressen och när det kommit så visar man upp det för de i klubbledningen som fått detta på sitt ansvar. När det är gjort så lämnas utdraget tillbaka. Klubben får endast ha en lista över vilka som uppvisat utdraget utan notering om vad som stått i utdraget.

 Begränsat utdrag som polisen utfärdar för detta ändamål upptar sexualbrott och grova våldsbrott. Att det finns en anteckning i belastningsregistret hindrar inte klubben att anta personen som ledare. 

SISU Lärgrupp

Föreningar kan få ekonomiskt stöd via SISU för utbildning som bedrivs inom föreningens ramar i en så kallad ”lärgrupp”.  Lärgruppen kan jämföras med en studiecirkel. Det är enkelt att bedriva utbildning i form av Lärgrupp. Metodiken är självlärande grupper med en ledare. Initiativ och planering görs gemensamt inom gruppen.

För att få statligt stöd ska aktiviteten inte ingå i föreningens reguljära verksamhet. Utbildningen kan till exempel handla om tränarträffar, utbildning för unga ledare, ungdomsråd, styrelseutveckling, föräldraengagemang etc.

För att räknas som en lärgrupp och för ekonomiskt stöd ska följande kriterier uppfyllas

  • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan.
  • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare.
  • Ledaren ska vara godkänd av SISU.
  • Minst en utbildningstimme (45 min).
  • Det får INTE handla om idrotts- eller reguljär föreningsverksamhet.

Utöver detta ställer SISU som enda krav att få komma till just din förening för en introduktion.

Du vänder dig till till SISU-distrikt för att komma igång. Du hittar adressen på följande sida: www.sisuidrottsutbildarna.se/distrikt Denna länk öppnas i nytt fönster.

STIM och musik vid evenenemang

Det är nödvändigt att ha avtal med STIM om man ska spela musik vid evenemang. Förbundet har sammanställt lite information om vad som gäller.

Klicka här för PDF-dokument Denna länk öppnas i nytt fönster.

Trygg miljö för barn och ungdom

Som klubbledare, klubbfunktionärer och klubbinstruktörer har vi alla ett ansvar för att barn och ungdom inte far illa. Vi har givetvis ansvar för vår egen klubbmiljö men vi kan också i vår verksamhet stöta på barn och ungdom som vi upptäcker far illa utanför vår egen klubbverksamhet.

Detta är svåra frågor och det inte är självklart för envar på vilket sätt man ska agera. För agera måste vi - detta är inget ansvar som vi kan lämna därhän.

Riksidrottsförbundet och SISU har tagit fram en PDF som finns på länken Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdom Denna länk öppnas i nytt fönster, som är tänkt att användas i lärgrupp. Materialet är läsvärt och innehåller tips på hur man lämpligen agerar när man misstänker någon form av övergrepp. Förbundet vill dock trycka på att man bör avstå från egna utredningar utan istället överlåta detta till socialtjänsten, som man kan kontakta vid blotta misstanken. Det är också socialtjänsten som får ansvara för en eventuell polisanmälan.

Uppvisning i aikido - hur man gör

De flesta som tränar aikido har troligen börjat efter att sett aikido på en uppvisning i en klubblokal eller på stan. Uppvisningar är ett bra sätt att fånga allmänhetens intresse för vår idrott och locka dem att komma till vår lokal för att prova på att träna aikido.

När man tänker på att göra en uppvisning fokuserar man kanske ofta mest på vilka tekniker, övningar man skall visa, men det finns en del annat som man bör fundera på också när man håller en aikidouppvisning.

Vi har sammanställt en lista med punkter på vad man bör tänka på före, under och efter uppvisningen och hoppas det kan vara till hjälp när ni planerar er nästa uppvisning. Klicka här för PDF-dokument Denna länk öppnas i nytt fönster.

Webbshop med förbundets profilprodukter

Förbundet har en webbshop med profilprodukter med förbundets logga. Webbshopen fungerar enligt principen print-on-demand vilket garanterar att leverans kan ske snabbt utifrån ett stort antal olika produkter, färger och storlekar. Besök vår webbshop på shop.spreadshirt.se/svenskaikido Denna länk öppnas i nytt fönster.

Tipsa webbansvarig om fler punkter

Tipsa om mer material genom att skriva till .

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet